Cenová ponuka do 60 min.
Získajte najlepšiu ponuku na trhu

Cenová ponuka do 60 min.

Právne vzťahy

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok www.porter.sk (ďalej len „stránky“) je spoločnosti PORTER, s.r.o., so sídlom na Kutuzovovej 3, 831 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37047/B  (ďalej len „spoločnosť PORTER, s.r.o.“). 

2. Všeobecné ustanovenia

Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach použitia stránok. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené. 

3. Obsah stránok

Obsah stránok má výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Spoločnosť PORTER, s.r.o. vyvíja náležíte úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku na použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených. 

4. Ochrana duševného vlastníctva

Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom  spoločnosti PORTER, s.r.o. a / alebo duševným vlastníctvom partnerov spoločnosti PORTER, s.r.o., pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené.

Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu  spoločnosti PORTER, s.r.o..

5. Použitie obsahu stránok

Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Spoločnosť PORTER, s.r.o. udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu.

Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu  spoločnosti PORTER, s.r.o..   

6. Zmena stránok

Spoločnosť PORTER, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok.  

7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté spoločnosti PORTER, s.r.o. prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti.

Spoločnosť PORTER, s.r.o. nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8. Zhromažďovanie a používanie informácii 

Pri používaní stránok môžu byť v počítači návštevníka stránok uložené a použité súbory na sledovanie informácií na stránkach a na počítanie návštevnosti stránok. Účelom týchto nástrojov je výlučne analýza fungovania a návštevnosti stránok. Tieto nástroje neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov návštevníkov stránok.  Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť tieto nástroje.

9. Zmena právnych podmienok

Spoločnosť PORTER, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.